A Academia do Audiovisual comprométese coa igualdade nun decálogo de medidas

Deseñarán un protocolo para as situacións de acoso sexista

Se xa nas últimas galas dos premios do audiovisual galego Mestre Mateo o feminismo e a loita pola igualdade era unha reivindicación prioritaria que se deixaba sentir a través do propio deseño organizativo e cun lugar de importancia no discurso institucional do Presidente da Academia Galega do Audiovisual (AGA), Carlos Ares, agora a AGA dá un paso máis nesa mesma dirección con firmeza. A Academia Galega do Audiovisual aprobou na súa última Asemblea Xeral Ordinaria un Decálogo de Igualdade de Xénero que recolle os seus compromisos a prol da igualdade efectiva entre homes e mulleres no eido do seu traballo. Entre as medidas tomadas a AGA comprométese a prestixiar as achegas femininas das profesionais do audiovisual "non deixando máis de dúas edicións sen nomear unha muller como Premio de Honra". A academia tamén se compromete no documento a deseñar protocolos axeitados para dar resposta ás situacións de acoso no eido audiovisual non alimentar o imaxinario sexista ou machista e fuxir de estereotipos e roles de xénero nos contidos que produza en calquera formato, así como a incluír a perspectiva de xénero en todos os informes, estudos e análises que elaboren. A composición igualitaria de órganos de dirección, equipas de traballo e comisións tamén se contempla sempre nuns mínimos de 40/60. Todos estes compromisos serán obxecto de seguimento e impulso por unha Comisión de Igualdade que a Academia creará.

Decálogo de Igualdade de Xénero da Academia Galega do Audiovisual.